Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

Drepturile pacienţilor

 • Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 şi Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 46/2003.
 • Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă;
 • Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va cauta o altă formă de comunicare;
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului;
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală;
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
 • Pacientul are acces la datele medicale personale;
 • Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului;
 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul să refuze său să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 • În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Se exceptează de la prevederile legale cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme;
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial;
 • Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului;
 • Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii;
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare;
 • Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

Obligaţiile pacientului
•    Să prezinte la internare actul de identitate şi documentele justificative care să ateste calitatea de asigurat;
•    Să respecte condiţiile de disciplină ale spitalului;
•    Să folosească cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziţie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil;
•    Să nu fumeze în incinta spitalului;
•    Să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în spital;
•    Să poarte echipament de spital şi să nu părăsescă incinta spitalului în această ţinută;
•    Să respecte regimul alimentar indicat de medic;
•    Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
•    Să respecte programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale;
•    Să respecte regulile de igienă personale şi colective;
•    Să păstreze curăţenia în saloane, grupuri sanitare şi spaţii comune;
•    Să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor;
•    Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar.