Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

“PACIENTUL PR1MA NOASTRĂ GRIJĂ”

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ
„PROF.DR. AGRIPPA IONESCU“

(Extras)


ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAŢIA

Restructurarea sanitară impune o nouă abordare în ceea ce priveşte unităţile furnizoare de servicii de sănătate, respectiv profesionalizarea serviciilor de management sanitar în vederea creşterii eficienţei şi calităţii actului medical, ca premisă a îmbunătăţirii stării generale de sănătate a populaţiei.

Presiunea externă dar şi cea internă obligă spitalul la schimbări structurale, în volumul serviciilor şi calitatea acestora, în siguranţa îngrijirilor, în tehnologia folosită şi în gradul de satisfacere a aşteptărilor consumatorului de servicii.

Spitalul are nevoie de un nou model organizaţional pentru a putea face faţă diferitelor probleme, de lungă durată, existente in sistemul sanitar românesc:

 • deficit financiar;
 • schimbări demografice: îmbătrânirea populaţiei prin creşterea speranţei de viaţă, migraţie şi scăderea natalităţii;
 • modificarea aşteptărilor societăţii – creşterea nevoii de individualizare a serviciilor în faţa cerinţelor tot mai crescute ale pacienţilor;
 • un număr în creştere al pacienţilor cronici care necesită suport continuu;
 • demotivarea personalului şi migrarea forţei de muncă;
 • traseul iraţional al pacienţilor din punct de vedere atât profesional cât şi economic;
 • nevoia unui sistem de sănătate cu un grad cât mai mare de integrare a serviciilor de sănătate.

Pe lângă reforma din sistemul sanitar, este deosebit de important ca SPITALUL:

 • să îşi modifice propriile structuri interne, astfel încât să poată să facă faţă presiunilor venite din mediul extern;
 • să evolueze către o mare adaptabilitate şi flexibilitate a echipelor şi o mai multă recunoaştere a rolului şi importanţei resurselor umane;

La baza reformei sanitare trebuie să stea Pacientul, cu nevoile sale de servicii medicale.

Pornind de la aceste premise se impune identificarea unor cerinţe specifice, de tipul:

 • spitalul trebuie să-şi adapteze planul strategic la nevoile şi drepturile pacienţilor;
 • îngrijirile medicale să fie asigurate nediscriminatoriu;
 • bolnavul trebuie să fie informat, iar acordarea îngrijirilor să respecte atât demnitatea cât şi intimitatea acestuia.

DEFINIREA ORGANIZAŢIEI

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ face parte din reţeaua sanitară proprie a Serviciului Român de Informaţii. În acest sens pe lângă regulamentele şi principiile de organizare şi funcţionare specifice spitalului public şi prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată şi republicată, cu modificările ulterioare, unitatea se supune normelor  interne specifice regulamentelor militare precum şi de legislaţia referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, încadrarea şi promovarea personalului militar etc.

Spitalul are ca obiectiv acordarea de servicii medicale personalului angajat din Serviciul Român de Informaţii, pensionarilor S.R.I., membrilor acestora de familie, dar şi populaţiei din afara sistemului, conform legii.

Spitalul are spaţiu pentru internare de 496 de paturi, din care 36 spitalizare de zi (10 paturi la sediul Bucureşti, 20 paturi la sediul Baloteşti, 6 la sediul din Căciulata).

Locaţia din Baloteşti a spitalului aflat pe traseul axei de nord de comunicaţie, reprezintă o mare oportunitate şi un acces facil al populaţiei din vecinătatea Bucureştiului dar şi pentru doritorii de servicii medicale din ţara.

Conform ordinului M.S. nr 852/31.05.2011 Spitalul Clinic de Urgenţă . „Prof.dr. Agrippa Ionescu“ a fost clasificat în categoria II de competenţă.

Sursele de finanţare:

 • Venituri din bugetul Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (F.N.U.A.S.S.);
  • prin contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J);
  • prin contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu integrat pentru specialităţile clinice încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
  • prin contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu integrat pentru specialităţile paraclinice încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
 • Fonduri din venituri proprii
 • prin contractul cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J pentru finanţarea programelor / subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative.
  • Programul naţional de chirurgie cardiovasculară,
  • Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;
  • Programul naţional de ortopedie;
  • Programul naţional de tratament pentru boli rare;
  • Programul naţional de oncologie;
  • Programul naţional de oncologie – subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologie prin endoprotezare;
  • Programul naţional de diabet zaharat;
  • Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă – Subprogramul de radiologie intervenţională.
 • prin contractul cu Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti – subprogramul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.
  • din prestări servicii medicale;
  • din coplată.
 • Fonduri din bugetul S.R.I.

Spitalul a obţinut în urma auditului efectuat de către Organismul de Certificare RINA SIMTEX SRL în data de 15.06.2012, certificatul care atestă că acesta îndeplineşte cerinţele Standardului SR EN ISO 9001:2008. Certificatul este valabil până în anul 2015, beneficiind anual de audit de supraveghere.

Domeniul de certificare este următorul:

Sediul Bucureşti

- activităţi de asistenţă medicală spitalicească, inclusiv asistenţă spitalicească de urgenţă;

- activităţi de asistenţă medicală specializată desfăşurată în cabinetele ambulatoriului integrat al spitalului;

- investigaţii în Laboratorul de Analize Medicale, Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală, Laboratorul de Endoscopie Diagnostică şi Terapeutică, Laboratorul de Anatomie Patologică.

Sediul Baloteşti

- activităţi de asistenţă medicală spitalicească, inclusiv asistenţă spitalicească de urgenţă;

- activităţi de asistenţă medicală specializată desfăşurată în cabinetele ambulatoriului integrat al spitalului;

- investigaţii în Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac, Laboratorul de anatomie patologică.

Sediul Căciulata

- activităţi de asistenţă medicală spitalicească;

- Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie.

Spitalul este autorizat să efectueze studii clinice în domeniul medicamentului conform autorizaţie nr. 90/2014 din 17.10 2014 emisa de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ
„PROF. DR. AGRIPPA IONESCU“

Misiunea:

Asigurarea unei asistenţe medicale performante, la înalt nivel calitativ atât asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării Ordinii Publice Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  cadrelor militare în activitate, studenţilor/masteranzilor Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul“, elevilor sau studenţilor trimişi la studii de către S.R.I. la alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, salariaţilor civili şi soldaţilor/gradaţilor profesionişti din S.R.I., cadrelor militare în rezervă şi în retragere (pensionari militari şi foşti pensionari militari de invaliditate care au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat) precum şi membrilor de familie ai acestora, cât şi asiguraţilor din sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile de securitate a informaţiilor şi siguranţa pacientului.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ oferă oricărui cetăţean român în condiţiile legii acces la servicii medicale la actualele standarde de calitate şi performanţă, prestate de un personal medical înalt specializat, cu respectarea dreptului la liberă alegere şi a egalităţii de şanse.

Viziunea:

În contextul crizei economice prelungite de la începutul mileniului III este absolut necesară menţinerea statutului actual al Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ şi chiar impunerea lui ca centru de excelenţă în cel puţin 5 specialităţi:

1.    Chirurgie cardiovasculară

2.    Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

3.    Chirurgie generală

4.    Oftalmologie

5.    Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Baloteşti

Menţinerea funcţionalităţii şi capacităţii actuale a Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ este determinantă atât în ansamblul reţelei medicale a Serviciului Român de Informaţii, cât şi pentru sistemul naţional de urgenţă spitalicească.

Domeniul principal de activitate presupune asigurarea unei adresabilităţi constante ca premisă a realizării obiectivelor unei structuri cu o misiune şi atribuţii specifice în cadrul politicii de sănătate publică.

OBIECTIVELE FUNDAMENTALE – (strategice)

 1. ECONOMICE

1. Asigurarea sustenabilităţii financiare a spitalului

2. Asigurarea finanţării unei infrastructuri moderne, care să servească atât ca platformă de dezvoltare a ofertei şi complexităţii serviciilor cât şi ca mijloc de reducere a costurilor pentru mentenanţă şi utilităţi.

 1. SOCIALE

1. Asigurarea investigării şi tratamentului în regim de urgenţă şi internare programată, cu respectarea strictă a regulamentelor specifice şi la standarde superioare.

2. Formarea unui nucleu profesional de elită capabil să implementeze noile tehnologii medicale şi să dezvolte noi metode clinice prin stimularea cercetării şi acreditarea ca unitate calificată în acest sens.

3. Creşterea satisfacţiei pacienţilor privind calitatea, flexibilitatea şi preţul serviciilor oferite.

DEFINIREA MEDIULUI SOCIO-ECONOMIC DE FUNCŢIONARE A SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“

Activitatea spitalului constă în oferirea de servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi dar şi servicii medicale în ambulatoriu integrat al spitalului.

Ca şi centru de educaţie medicală spitalul dispune de baza materială necesară: aparatură de înaltă performanţă şi personal calificat cu activitate recunoscută la nivel naţional şi european.

Analiza satisfacţiei personalului

Anual Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” măsoară gradul de satisfacţie al angajaţilor prin distribuirea Chestionarelor de evaluare a satisfacţiei angajaţilor.

În analiza chestionarelor s-au luat în considerare inclusiv propunerile de îmbunătăţire a activităţii medicale şi non medicale.

Rezultate aşteptate ale aplicării acestui chestionar au fost:

- implicare crescută şi asumarea responsabilităţilor de către personalul angajat;

- creşterea satisfacţiei personalului medical prin asigurarea unor condiţii şi mediu de muncă mai bune;

- conştientizarea pentru munca depusă, stimularea şi fidelizarea personalului.

La momentul actual s-au identificat următoarele caracteristici majore ale modelului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.

ANALIZA SWOT (extras)

MEDIUL INTERN

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Personal medical specializat şi calificat

Resurse financiare insuficiente faţă de necesarul realizării serviciilor medicale de înaltă performanţă în concordanţă cu adresabilitatea crescută

Echipă capabilă să aplice instrumentele manageriale prescriptoare de calitate (analiza SWOT, Brainstorming, etc.)

Construcţia în sistem pavilionar generează cheltuieli mari cu utilităţile;

Nivel ridicat al educaţiei medicale a angajaţilor

Migraţia personalului medical;

Participarea la programe naţionale

Unele echipamente uzate moral şi fizic (radiologie);

Existenţa U.P.U.

Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de analize medicale, radiologie şi imagistică medicală, de angiografie şi cateterism cardiac, anatomie patologică, endoscopie diagnostică şi terapeutică

Existenţa compartimentului mobil de urgenţă, reanimare şi transport medicalizat;(CMURTM)

Existenţa certificării spitalului conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008

Existenţa certificării spitalului conform cerinţei standardului ISO 14001:2004 – Sistemul de Management de Mediu;

Existenţa certificării spitalului conform cerinţei standardului BH OHSAS 18001:2007 Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale;

Existenţa certificării spitalului conform cerinţei standardului ISO 270011:2005 – Sistemul de  Management al Securităţii Informaţiei;

Existenţa certificării Laboratorului de analize medicale (sediul Baloteşti)conform cerinţelor standardului SR EN ISO 15189:2008

Existenţa acreditării Unităţiilor de transfuzie sanguină (sediul Bucureşti şi Baloteşti) – Autorizaţie Sanitară de Funcţionare (ASF)

Existenţa acreditării Unităţii de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (ASF) – sediul Baloteşti

Servicii medicale decontate –- CASAOPSNAJ

Existenţa autorizării ANMDM pentru desfăşurarea de studii clinice cu beneficiu terapeutic

MEDIUL EXTERN

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Acces fără restricţii pentru asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.T.A.J. şi alte categorii;

Apariţia de noi competitori pe piaţă- spitale private sau spitale cu un înalt grad;

Colaborări cu spitalele similar din C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi cu alte organizaţii neguvernamentale;

Posibilităţi reduse de utilizare a serviciilor în regim de plată;

Colaborări cu firme de îngrijire a bolnavilor la domiciliu ce au contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

Tendinţa migrării corpului medical către ţările UE cu standard de viaţă ridicat;

Proiectarea unui sistem de management performant

Creşterea costurilor asistenţei medicale;

Adresabilitatea populaţiei

Libertatea de circulaţie a persoanelor şi a serviciilor face posibil contactul beneficiarilor de servicii medicale cu furnizori de astfel de servicii din alte state, ceea ce poate duce la schimbarea opţiunilor şi aşteptărilor pacienţilor

Posibilităţi de finanţare pe proiecte din fonduri europene

OPŢIUNILE STRATEGICE

Pornind de la datele evidenţiate în analiza S.W.O.T., pentru conformarea în ansamblu a organizaţiei, echipa managerială a Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” cu următoarea componenţă:

Dr. Dumitrescu Mihaela

Manager spital

Dr. Jecan Radu Cristian

Director Medical

Director Cercetare - Dezvoltare

Ing. Gheorghe Iulian

Director administrativ

Ec. Pancu Mihai

Contabil Şef

As. Niţă Victoriţa

Director de îngrijiri

propune prezentul Plan de management.

În esenţă statutul actual al Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ are ca fundament 4 piloni principali:

 1. Spitalul este unitate strategică a reţelei medicale a Serviciului Român de Informaţii, în cadrul căreia este singurul furnizor de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv de urgenţă.
 2. Unitatea dispune de una din cele mai moderne şi eficiente infrastructuri de spital public.
 3. Resursa umană de care dispune este una înalt calificată şi recunoscută profesional atât în rândul pacienţilor cât şi al furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti;

Cea mai importantă şi mai scumpă resursă a spitalului este personalul medical ce trebuie să fie bine pregătit şi valorificat. În acest sens procesul de instruire şi formare este asigurat de cadrele spitalului care asigură desfăşurarea activităţii de învăţământ medico-farmaceutic şi universitar în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“.

 1. Structurarea unui sistem eficient şi comprehensiv de management al calităţii a început încă din anul 2012 prin implementarea unui mecanism performant de practică medicală, bazat pe utilizarea la scară largă ghidurilor de investigaţie, diagnostic şi tratament, respectiv a protocoalelor terapeutice.

Conform calendarului stabilit împreună cu Direcţia Medicală, spitalul a implementat un sistemul de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.

OBIECTIVELE PRORITARE 2014-2015

Grafic Gantt

Obiectiv

Acţiuni

2014

2015

Responsabil

Indicatori evaluare

Trim IV

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim IV

1.Dezvoltarea serviciilor medicale: chirurgie toracică, urologie, chirurgie oncoplastică a sânului, chirurgie hepatică, unitatea de arşi. În acest sens, la întocmirea studiului de fezabili
tate necesar schim
bării locaţiei sediului din Bucureşti se va avea în vedere o platformă capabilă să asigure furnizarea serviciilor de mai sus la standardele de calitate şi conform normelor igienico-sanitare de nivel european.

Dezvoltarea departamentelor aferente acestor servicii medicale noi, chirurgie plastică, chirurgie generală etc.

X

X

X

X

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

Modernizarea compartimentului mobil de urgenţă, reanimare şi transport medicalizat;(CMURTM) şi utilizarea heliportului-Baloteşti

X

X

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

Organigrama va evidenţia obiectivele propuse

X

X

X

X

X

Comitetul Director, Sectorul Management Resurse Umane şi Organizare

Realizat cu încadrare în timp

Atragerea de personal înalt specializat în noile servicii medicale dezvoltate şi menţinerea personalului actual prin dezvoltarea unor traiectorii atrăgătoare în carieră, oportunităţi de dezvoltare profesională şi crearea unui mediu de lucru de calitate.

X

X

X

X

X

Director Medical, Sectorul Management Resurse Umane şi Organizare, şefi secţie / compartimente

Realizat cu încadrare în timp

2. Transformarea altor secţii existente în clinici universitare: medicină internă, cardiologie, neuro
logie, O.R.L, precum şi dezvoltarea cerce
tării. Acest obiectiv se circumscrie strategiei generale de organizare a activităţii medicale pe criterii de exce
lenţă în cât mai multe dintre specia
lităţile medicale de tradiţie şi renume ale spitalului.

Dezvoltarea planului de acţiuni, de către şeful de secţie / compartiment, cu avizul conducerii spitalului;

X

X

X

X

X

Şefii secţie / compartimente, Manager, Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

Crearea unui departament de cercetare responsabil de coordonarea şi promovarea activităţilor de cercetare

X

X

X

X

X

Manager,
Director Cercetare-Dezvoltare,
Consiliul Etic

Realizat cu încadrare în timp

Recunoaşterea (confirmarea) spitalului ca şi centru de excelenţă în Chirurgie cardio-vasculară şi Chirurgie plastică

X

X

X

X

X

Manager, Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

Promovarea de noi tehnologii medicale, metode terapeutice şi standarde de calitate actualizate la nivel internaţional în vederea atingerii excelenţei în practica actului medical în noi specialităţii: Neurologie, ORL şi Medicină Internă

X

X

X

X

X

Şefii secţie / compartiment, Manager, Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

Consultarea activă cu MEC pentru a realiza o agendă de cercetare aprobată

X

X

X

X

X

Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

Identificarea altor potenţiali parteneri şi con
lucrarea cu aceştia în domeniul cercetării, din UE

X

X

X

X

X

Manager, Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

Promovarea realizărilor spitalului în acest domeniu de cercetare şi promovarea beneficiilor activităţii de cercetare pentru pacienţi şi pentru industria românească (transfer tehnologic)

X

X

X

X

X

Manager, Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

Găsirea unor noi surse de fonduri pentru cercetare

X

X

X

X

X

Manager, Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea unor structuri şi procese care să faciliteze cercetarea, inclusiv studiile clinice

X

X

X

X

X

Manager, Director Cercetare-Dezvoltare

Realizat cu încadrare în timp

3. Organizarea servi
ciilor din ambula
toriul clinic integrat căruia să-i creştem importanţa în pon
derea serviciilor medicale asigurate de către spital, în conformitate cu principiile noii politici de sănătate publică propuse de Minis
terul Sănătăţii şi CNAS.

Creşterea numărului de programări pentru consultaţii

X

Director Medical, Coordonator ambulator

Realizat cu încadrare în timp

Continuarea dezvoltării abordării îngrijirii multidisciplinare

X

X

X

X

X

Director Medical, Coordonator ambulator

Realizat cu încadrare în timp

Diversificarea şi creşterea eficacităţii serviciilor medicale din ambulatoriu astfel încât bolnavii cronici să fie internaţi cu diagnostic de certitudine şi dirijaţi corespunzător. Acest lucru va degreva mult spitalul de cheltuieli inutile

X

Director Medical, Coordonator ambulatoriu

Realizat cu încadrare în timp

Reducera la maximum a timpulul de aşteptare al pacienţilor

X

X

X

X

X

Director Medical, Coordonator ambulatoriu

Realizat cu încadrare în timp

Utilizarea eficientă a spaţiilor din ambulatorii - un număr de cabinete de specialitate suficient corespondenţei cu toate secţiile / compartimen
tele medicale cu paturi.

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

4. Furnizarea de servicii complete de către echipe medi
cale multidiscipli
nare, formate din specialiştii proprii, dar şi în colaborare cu specialiştii din spitalele partenere, în scopul reducerii perioadei de diagnosticare a pacienţilor şi implicit a duratei medii de spitalizare.

Creşterea numărului de consultaţii interdisciplinare

X

X

X

X

X

Director Medical,
şefii de secţie/compartiment

Bilanţ statistic

Asigurarea furnizării unor servicii cuprinzătoare, prin dezvoltarea unor servicii cheie, cum ar fi: chirurgia laparoscopică, chirurgia cardiovascu
lară, în viitor, diagnostic molecular şi genetică clinică

X

Director Medical

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea legăturilor şi cu alţi furnizori de servicii pentru continuarea dezvoltării planificării externărilor (exemplu îngrijirile la domiciliu)

X

X

X

X

X

Director Medical, Şefii de secţie / compartiment

Realizat cu încadrare în timp

Îmbunătăţirea legăturilor cu partenerii pentru specialităţiile deficitare din spital

X

Director Medical

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea conceptului de medicină bazată pe dovezi, tratamentele tradiţionale fiind înlocuite cu unele inovative şi eficiente

X

X

X

X

X

Manager,
Director Cercetare-Dezvoltare, şefi de secţie / compartiment

Realizat cu încadrare în timp

5. Organizarea unui sistem eficient de identificare şi atragere în organizaţie a profesioniştilor recunoscuţi sau de perspectivă, în conformitate cu proiectele de dezvoltare a serviciilor medicale / necesităţilor spitalului.

Recrutarea şi păstrarea unui personal de certă valoare în cadrul tuturor disciplinelor

X

X

X

X

X

Manager

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de resurse umane

X

Comitetul Director, Sector Management Resurse Umane şi Organizare

Realizat cu încadrare în timp

Plan complet de instruire al personalului spitalului, capabil să ducă la îndeplinire sarcinile;

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

Strategie de comunicare pentru a crea relaţii bune, comunicări autentice, înţelegerea ţelurilor şi a valorilor comune, devotament în rândul personalului

X

X

X

X

X

Manager

Realizat cu încadrare în timp

Crearea şi punerea în practică a unor procese şi structuri la care să participe echipe multidiscipli
nare şi personal auxiliar, pentru a asigura cea mai buna calitate a serviciilor medicale oferite pacien
ţilor; Parteneriat care să asigure participarea tuturor grupurilor de lucru în luarea deciziilor

X

X

X

X

X

Director Medical

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea unor relaţii strânse cu echipa managerială; şedinţe lunare pentru a discuta problemele de interes comun legate de strategie, referitoare la dezvoltarea profesională şi didactică

X

X

X

X

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

Identificarea cerinţelor de infrastructură necesare pentru dezvoltarea profesională

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

Consilierea personalului, promovarea unei vieţi sănătoase şi susţinerea angajaţilor care au nevoie de aceste servicii

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

6. Dezvoltarea
infrastructurii actuale constituie, mai mult decât o etapă evolu
tivă, o componentă esenţială a strategiei pe termen lung de dezvoltare a serviciilor medicale.

Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii unităţii şi dotarea cu aparatură / echipamente medicale specificeprin repartizarea resurselor financiare în vederea creşterii calităţii actului medical

X

Şef sector administrativ

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea strategiei de IT pentru spital (include înregistrarea electronică a pacienţilor, sistem de gestionare a medicamentelor, sistem de gestionare financiar, sistem de achiziţionare)

X

Manager, Compartimentul IT

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea unei aplicaţii integrate de gestionare a imaginilor şi documentelor medicale CMDT-Spital;

X

Director Medical, Director Cercetare-Dezvoltare, Compartimentul IT

Realizat cu încadrare în timp

7.Dezvoltarea pe termen scurt a sistemului de management al calităţii

Obţinerea acreditării de către CoNAS a spitalului şi asigurarea că procesul de acreditare deter
mină îmbunătăţiri ale serviciilor, cu puncte de reper identificabile pentru măsurarea acestora

X

Şefii secţie / compartiment, Comitetul Director

Obţinerea certificării

Prelungirea certificatului care atestă că spitalul a implementat şi menţine un Sistem de Mana
gement al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, emis de către organismul de certificare Rina-Simtex SRL

X

X

X

Şefii secţie / compartiment, Comitetul Director

Obţinerea certificării

Prelungirea certificatului care atestă că Laboratorul de analize medicale Baloteşti a implementat şi menţine un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 15189, emis de către organismul de certificare RENAR

X

X

X

Şef Laborator analize medicale, Comitetul Director

Obţinerea certificării

Menţinerea / creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor

X

X

X

X

X

Şefii secţii / compartimente, Director medical

Realizat cu încadrare în timp

Planificarea, extinderea şi organizarea serviciilor în conformitate cu standardele europene

X

X

X

X

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

Continuarea extinderii procesului de feedback cu pacienţii

X

X

X

X

X

Şefii de secţie / compartiment

Realizat cu încadrare în timp

Accelerarea îmbunătăţirii mediului spitalicesc

X

X

X

X

X

Manager

Realizat cu încadrare în timp

Încurajarea activă a personalului să fie inovator în identificarea modalităţilor de funcţionare a serviciilor, să urmărească rentabilizarea costurilor şi o mai bună calitate a acestor servicii

X

X

X

X

X

Comitetul Director

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea unui sistem de calcul al tarifelor pentru pacienţi, bazat pe analize de resurse şi consum

X

X

X

X

X

Contabil Şef

Realizat cu încadrare în timp

Dezvoltarea de programe pentru analizarea şi conducerea activităţii pentru a asigura cea mai bună performanţă casemix posibilă

X

X

X

X

X

Director Medical, Şefii de secţie/compartiment

Realizat cu încadrare în timp

8.Implicarea în parte
neriate şi proiecte de finanţare din fonduri europene

Creşterea fondurilor europene nerambursabile prin aprobarea proiectelor

X

X

X

X

X

Comitetul Director Şefii de secţie/compartiment

Realizat cu încadrare în timp

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII
PLANULUI DE MANAGEMENT ÎN 2014

 1. Creşterea ICM-ului cu 5% faţă de anul 2013.

Reducerea numărului de transferuri către alte spitale, prin reabilitarea şi dotarea unor secţii, în paralel cu diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale furnizate.

 1. Scăderea ratei infecţiilor nosocomiale prin aplicarea şi respectarea tuturor procedurilor / protocoalelor elaborate de către Compartimentul de Prevenire şi Control al Infecţiilor Nosocomiale, precum şi a circuitelor funcţionale ale spitalului.
 2. Menţinerea la nivel scăzut a reclamaţiilor / plângerilor pacienţilor.
 3. Lărgirea gamei de servicii medicale prin angajarea a doi medici neurologi.
 4. Obţinerea reacreditării Laboratorului de analize medicale – sediul Baloteşti în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 15189:2008.
 5. Creşterea calităţii serviciilor medicale.

Cercetătorii din domeniul sanitar au ajuns la un consens cu privire la modul de definire a calităţii îngrijirilor medicale, afirmând că pentru a dezvolta o definiţie utilă este necesară enumerarea tuturor elementelor implicate în obţinerea satisfacţiei pacientului:

 • latura tehnică a îngrijirilor de sănătate – se referă la acurateţea procesului de diagnostic şi de tratament, iar calitatea sa este evaluată prin comparaţie cu cel mai bun act medical practicat la un moment dat (benchmarking).
 • latura interpersonală a îngrijirilor de sănătate – este reprezentată de elementele umaniste ale îngrijirilor de sănătate şi de relaţiile sociale şi psihologice stabilite între pacient şi furnizorul de servicii sanitare, concretizate precum şi explicaţiile cu privire la boală şi tratament şi informaţiile primite de furnizor de la pacientul său.
 • accesibilitatea – se referă la timpul de aşteptare al pacientului pentru a face o programare.
 • disponibilitatea resurselor pentru îngrijirile de sănătate - numărul furnizorilor de îngrijiri de sănătate;
 • continuitatea îngrijirilor de sănătate - contribuie la obţinerea unui beneficiu maxim sau a unei utilizări maximale a resurselor.

Atât aspectul tehnic, cât şi cel interpersonal aparţin în egală măsură ştiinţei şi artei, fără a fi posibil să se traseze o linie de demarcaţie foarte clară între acestea. Pacienţii apreciază prioritar latura umană sau interpersonală a îngrijirilor, considerând-o drept unul dintre cele mai importante aspecte pe care aceştia le iau în considerare atunci când sunt în situaţia de a evalua calitatea serviciilor medicale.

Această afirmaţie se înscrie în spiritul definiţiei celei mai acceptate a calităţii, aplicabilă tuturor serviciilor: calitatea reprezintă satisfacerea necesităţilor clientului / pacientului.

Având în vedere că exigenţa pacienţilor a început să crească şi calitatea serviciilor medicale de care aceştia beneficiază înregistrează o curbă ascendentă. Spitalul trebuie să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire, ca până acum, ci şi ca ofertant de servicii de calitate şi diversificate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu aşteptări noi.

 1. Creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor

Pacienţilor trebuie să le fie identificate în primul rând nevoile, pentru ca personalul medical să vină în întâmpinarea acestora, utilizând adecvat tehnicile şi procedurile medicale.

Pacienţii trebuie întrebaţi ce aşteptări au de la medic. Un aspect al îngrijirilor medicale frecvent studiat este extinderea şi acurateţea comunicării medic–pacient. Satisfacţia pacientului este în strânsă dependenţă de claritatea informaţiilor oferite, şi aceasta ar putea fi un semn important al calităţii comunicării medic – pacient.

Impresia generală după analiza chestionarelor este că pacienţii au fost mulţumiţi de îngrijirile primite, peste 95% din pacienţi răspunzând cu bine şi foarte bine la întrebările din chestionar.

 1. Restructurarea serviciilor existente a fost o preocupare permanentă, permisă de utilizarea tehnologiei moderne, care a impus ca, în cazul gastroenterologiei, tot mai mulţi pacienţi să beneficieze de serviciile combinate ale chirurgului şi internistului. Pe măsură ce spitalul va primi selectiv pacienţi cu o patologie din ce în ce mai complexă, sarcinile secţiilor medicale şi chirurgicale se vor integra în consecinţă, reconfigurându-se protocoalele terapeutice după severitatea afecţiunilor şi mai puţin după specialitatea căreia i s-a adresat pacientul.
 2. Promovarea serviciilor de sănătate din spital printr-o politică adecvată de marketing (publicitatea instituţională şi profesională: web, publicaţii de specialitate, punerea la dispoziţia fiecărui pacient a pliantelor şi revistelor care prezintă diferite afecţiuni, modul de prevenire a acestora, cu ocazia vizitei în ambulatoriu sau spital).

MANAGERUL SPITALULUI

DR. DUMITRESCU MIHAELA