Drepturile și obligațiile pacientului

Drepturile pacienţilor

 • Drepturile pacienţilor sunt reglementate prin Legea nr. 46/2003 cu modificările şi completările ulteriore.
 • Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la cunoştinţă într-o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare (Conform art. 8 din Legea nr. 46/2003).

 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată (Conform art. 12 din Legea nr. 46/2003).

 Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
 • Pacientul are acces la datele medicale personale. Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează în scris, prin completarea formularului „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 3 la Normele de aplicare a Legii nr. 46/2003 (Confrom art. 9).

Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face în termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării şi după completarea de către pacient a formularului „Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii nr. 46/2003 (Confrom art. 9).

 • Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie (Conform art. 24, alin. 2 din Legea nr. 46/2003).

Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 5 la Normele de aplicare a Legii nr. 46/2003 (Conform art. 11).

 • Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului;
 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia (Conform art. 14 din Legea nr. 46/2003).
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar (Conform art. 15 din Legea nr. 46/2003).
 • În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere (Conform 16 din Legea nr. 46/2003).
 • În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
  Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator (Conform art. 17 din Legea nr. 46/2003).
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Consimţământul se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învăţământul medical”, prevăzut în anexa nr. 2 la Normele de aplicare a Legii nr. 46/2003 (Conform art. 8).
 • Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului (Conform art. 19 din Legea nr. 46/2003).
 • Cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale, pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său scris, dat prin completarea formularului „Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare”, astfel cum acestea este reglementat anexa nr. 1 la Normele de aplicare a Legii nr. 46/2003 (Conform art. 7).

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 • Pacienţii au dreptul să li se garanteze accesul egal la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală (Conform art. 2 din Normele de aplicare a Legii nr. 46/2003)
 • În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. Se exceptează de la prevederile legale cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme (Conform art. 30 din Legea nr. 46/2003).
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 • Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
 • Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării naşterii sale în actele de stare civilă (Conform art. 36^1 din Legea nr. 46/2003).

Obligaţiile pacientului

 • Să prezinte la internare actul de identitate şi documentele justificative care să ateste calitatea de asigurat.
 • Să respecte condiţiile de disciplină ale spitalului.
 • Să folosească cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziţie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil.
 • Să nu fumeze în incinta spitalului.
 • Să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în spital.
 • Să poarte echipament de spital şi să nu părăsescă incinta spitalului în această ţinută.
 • Să respecte regimul alimentar indicat de medic.
 • Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider).
 • Să respecte programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale.
 • Să respecte regulile de igienă personale şi colective.
 • Să păstreze curăţenia în saloane, grupuri sanitare şi spaţii comune.
 • Să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor.
 • Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar.