Ghidul Pacientului

SERVICII DE CALITATE PENTRU PACIENȚII

SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. DR. AGRIPPA IONESCU”

Ghidul pacientului

Acest ghid tratează aspecte privind programarea/internarea/accesul în vederea internării sau a controlului în ambulatoriu a pacienților.

Aspecte necesare în buna desfășurare a activității cu privire la:

– drepturile și obligațiile pacientului

– modul de programare, acces și internare a pacienților;

– fluidificarea accesului pacienților în spital prin spațierea orară;

Spitalul are următoarea structură: 460 paturi (secții clinice și chirurgicale), Unitate de primire urgențe, Ambulatoriul integrat al spitalului si își desfășoară activitatea in 3 sedii : București , Balotești si Căciulata.

Acte legislative :

– Legea drepturilor pacientului nr 46/2003

– Ordin nr 1410 din 12 decembrie 2016

Cum ajung ?

CONTACT SPITAL

Cum mă internez ?

Conform legii asiguratorilor de sănătate, toți pacienții cu domiciliul în România beneficiază de asistență medicală de urgență gratuită, indiferent dacă au sau nu au calitatea de asigurat.

În cazul pacienților asigurați se poate proceda spre inițierea unei vizite în ambulatoriul integrat al spitalului, internarea acestora în spitalizarea continuă sau de zi .

Pacientul neasigurat are obligativitatea de a-şi clarifica situaţia în vederea internării.

Are dreptul la asistenta de urgenta medico-chirurgicala și în context de risc epidemiologic.

În plus, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal – consultații pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic .

Internarea cu programare pe secţiile/compartimentele medicale din spital se face prin apelarea numărului de telefon pus la dispoziție pe site-ul unității sanitare.

Pacienții care prezintă un bilet de internare vor putea fi consultați în ambulatoriu și programați pentru internare (spitalizare de zi sau continuă), în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitaliceşti solicitate , sau vor primi recomandare și bilet de trimitere către investigații suplimentare .

Pacienții asigurați beneficiază de următoarele servicii medicale cu programare:

Internarea continuă (pe pat) – pacienții se pot interna în următoarele situații:

-Prin Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), decizia fiind luată de medicul de gardă sau, prin excepţie, de medicul coordonator UPU pentru urgențele medico-chirurgicale, în condițiile stabilite în prezentele norme;

-Cu bilet de internare de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate;

-Cu scrisoare medicală eliberată de medicii de specialitate;

Criteriile de internare în spitalizare de pat sunt:

 1. a) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
 2. b) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Spitalizarea de zi – pacienţii se pot interna în următoarele situații:

-Cu scrisoare medicală eliberată de medicii de specialitate;

-Prin Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), pentru urgențele medico-chirurgicale conform normelor în vigoare (Ordin 397/2018);

-Cu bilet de internare de la medicul de familie sau medicul de specialitate;

Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:

a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medical spitalicească în regim de spitalizare continuă

b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Rezolvarea cazului în ambulatoriu:

-Cu bilet de trimitere de la medicul de familie, maxim 3 consultații. La solicitarea medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului/tratamentului, pentru a doua și/sau a treia consultație în baza biletului de trimitere înregistrat la prima vizită.

-Pentru pacienții externați în baza biletului de externare, maxim două consultații.

În vederea internării cu programare, pacientul/aparținătorul (pentru pacientul nedeplasabil) trebuie să prezinte la Biroul Internări următoarele documente (condiţii de internare):

 • Carte de identitate;
 • Card de sănătate;
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul de specialitate vizat de către medicul din secţia unde urmează să fie internat;
 • Scrisoare medicală;
 • Cupon de pensie (acolo unde este cazul);
 • Adeverință angajator (pentru salariații care necesită eliberarea de concediu medical);
 • Adeverință șomer (acolo unde este cazul);
 • În vederea acordării certificatelor de concedii medicale, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din Ordinul nr. 15/2018;
 • Orice alta dovada de asigurat (plata directa , co-asigurat)

Important: la internare, comunicaţi personalului spitalului numele, adresa şi numărul de contact ale rudei care locuieşte cel mai aproape de spital şi/sau a celei cu cel mai apropiat grad de rudenie.

Vă rugăm ca la internare să aveți la dumneavoastră copii după alte investigații medicale anterioare relevante pentru starea dumneavoastră de sănătate.

 Internarea fără programare pe secţiile/compartimentele medicale din spital, se face pentru urgenţe medicale prin Unitatea de Primiri Urgenţe pentru pacienţii cu urgenţe medico-chirurgicale şi nu necesită bilet de trimitere.

Dacă în urma investigaţiilor realizate se constată necesitatea internării, pacientul va fi internat în funcţie de patologie într-una din secţiile spitalului, în regim de spitalizare continuă, în baza pachetului de servicii din Contractul-Cadru .

Internarea prin transfer interspitalicesc se efectuează după o confirmare în prealabil a medicului curant, al pacientul care urmează a fi internat,  în baza protocoalelor de colaborare stabilite cu alte spitale şi/sau la solicitarea pacientului, în conformitate cu prevederile Procedurii privind transferul interclinic şi interspitalicesc al pacienţilor şi în baza ordinului nr.1091/2006.

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă pe baza biletului de internare (conform Art. 89 (1) din HG nr. 140/2018) eliberat de:

 • medicul de familie;
 • medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
 • medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;
 • medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu CNAS;
 • medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;
 • medicii de medicina muncii.

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații (conform art. 89 (2) din HG nr. 521/2023):

a) pentru spitalizare continuă:

    a.1) naştere;

    a.2) urgenţe medico-chirurgicale;

    a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;

    a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;

    a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;

    a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

    a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;

    a.8) transferul interspitalicesc;

    a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

    a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;

    a.11) pacienţi cu diagnostic oncologic confirmat aflaţi în Programul naţional de oncologie;

    b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

   b.1) urgenţă medico-chirurgicală;

   b.2) chimioterapie;

   b.3) radioterapie;

   b.4) monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;

    b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;

    b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;

    b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici;

    b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;

    b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;

  b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

    b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

    b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;

    b.14) servicii medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contractează şi în ambulatoriul de specialitate clinic.

Programul de vizită, in afara contextului pandemic :

-de luni până vineri: în intervalul orar 15:00-20:00

-în zilele de sâmbătă şi duminică: între orele 10:00-20:00.

Pe perioada contextului epidemiologic special , vizitele aparținătorilor nu sunt permise în spital, cu excepția „end of life visit”

Intervalul orar pentru a primi pachete de la aparținători : 16:00-18:00.

Ce trebuie sa am la mine când mă internez ?

 • Bagaj minim , nu sunt spatii suficiente pentru a depozita bagaje voluminoase , acestea neputând fi ținute în salon pentru ca nu pot fi dezinfectate sau curățate corespunzător
 • Efecte personale de igiena (pasta , periuța de dinți , prosop, săpun etc) , fără sprayuri sau elemente inflamabile
 • Pijamale și papuci (există și la garderoba)
 • Cană , lingura , furculiță (există și în spital)
 • Medicație personala recomandata de medicii curanți
 • Acte medicale din internări anterioare

Ce nu ar trebui sa aduc cu mine ?

 • Obiecte de mare valoare , bijuterii , sume mari de bani . Exista mici cutii de valori pe secție, unde acestea pot fi predate si păstrate sub cheie.
 • Multe haine
 • Echipament electric (radio, reșouri , televizor , cafetiera , etc )
 • Obiecte contondente sau orice poate fi considerat armă albă
 • Brichete , chibrituri, aprinzătoare , țigări ( Fumatul este interzis în incinta spitalului )
 • Cearceaf , fată de pernă , paturi etc.

Externare pacientului:

După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineața zilei externării.

Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de externare, notează tipul externării.

Recomandările sunt explicate de către medicul curant. Dacă este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul până la următorul control în ambulatoriul integrat.

Tratamentul va fi prescris pe rețete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz.

După înmânarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba spitalului şi se va schimba în haine de exterior.

În cazul în care pacientul nu se poate deplasa singur este însoţit pană la ieşirea din spital de un brancardier sau de o infirmieră, de unde va fi preluat de familie sau însoţitori.

Dosarul medical al pacientului şi toate actele medicale create pe parcursul spitalizării se arhivează şi se păstrează conform Nomenclatorului arhivistic.

Documente la ieşirea din spital:

 • Biletul de ieşire din spital/scrisoare medicală;
 • Certificat de concediu medical (dacă este cazul);
 • Reţetă;
 • după caz, indicații de îngrijiri la domiciliu, de utilizare a dispozitivelor medicale, de tratament şi regim alimentar, de viaţă şi de muncă,
 • decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite;
 • copia analizelor medicale și a rezultatelor investigațiilor medicale;

Externare la cerere

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a luat la cunoștința de consecinţele/riscurile posibile asupra stării lui de sănătate. Pacientul completează un formular prin care solicită externarea, îl semnează, iar medicul curant consemnează solicitarea pacientului.

Spitalul nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele de valoare ale pacienţilor, ca de exemplu bani, bijuterii şi alte bunuri personale. Pacienţii sunt rugaţi să trimită acasă prin intermediul rudelor bunurile personale, inclusiv obiectele de valoare, bijuteriile şi documentele importante , bagajele voluminoase care nu pot fi depozitate corespunzător.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către spital în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor), cu respectarea scopurilor și încadrarea acestora în temeiul legal. Acestea sunt descrise pe larg în politica de prelucrarea a datelor cu caracter personal la nivelul spitalului.

Important de știut :

 • timpii de așteptare pot varia în funcție de procedurile de internare și de programul medical (medico-chirurgical) în desfășurare
 • aveți dreptul la a solicita a doua opinie
 • dacă după externare rătăciți documentele medicale puteți solicita încă o copie a lor in baza unui formular
 • odată internat nu mai aveți voie sa părăsiți incinta spitalului , doar cu o forma de transfer sau externare.